skip to content

studentu korporācija Fraternitas Liviensis

28.01.1918

Moto – Brālība, Godīgums, Cītība


Korporācija Fraternitas Liviensis ir igauņu tautības studentus apvienojoša organizācija, apvienojot tajā dažāda vecuma studentus un filistrus. Korporācijā studenti ir koncentrējušies aktīvajos konventos, atbilstoši Tērbatā vai Tallinā. Pēc studiju beigšanas biedrus apvieno filistru kopībā.   Korporācija Fraternitas Liviensis ir ar uz visu mūžu biedra organizācija.

Uz šodienu korporācijā Fraternitas Liviensis ir apmēram 200 biedru no visas pasaules. Galvenā un visaktīvākā darbība notiek Igaunijā, bet filistru kopības darbojas arī ASV un Kanādā. Frater liviensiem ir savas konventa mītnes Tērbatā Jēkabakalnā un Tallinā Kadriorgā. Korporācijā ir aktīva jaunu studentu attīstīšana, organizējot kā akadēmiskus, tā arī parastus sabiedriskos pasākumus. Ir cieša sadarbība ar citām studentu organizācijām Igaunijā kā arī ar studentu organizācijām kaimiņzemēs: 1935 gadā noslēdza sadraudzības līgumu ar Helsinkos darbojošos studentu organizāciju Keskisuomalainen Osakunta, 1993. gadā noslēdza karteļa līgumu ar Rīgā darbojošos Korporāciju Fraternitas Livonica un 1995. gadā ar Jelgavā (Latvija) darbojošos Korporāciju Ventonia.

Fraternitas Liviensis dibināja 1918. gadā septiņi farmācijas fakultātes studenti un divdesmit gadu laikā tās biedru skaits izauga apmēram līdz 300, šādi kļūstot par vērā ņemamu un savdabīgāko organizāciju starp citām tā laika korporācijām. Par mērķi bija vispirmām kārtām apvienot savas specialitātes (farmācijas) studentus un attīstīt ar turpmākajiem kolēģiem ciešas attiecības korporatīvā formā.  Samērā ātri noskaidrojās, ka šāda vienas profesijas organizācija nespēj pienācīgi augt, uz biedra statusu pretendēja arī studenti no citām fakultātēm. Tā 1925. gadā Fraternitas Liviensis pārveidoja par vispārēju, t.i. par biedriem pieņēma arī citu fakultāšu studentus. Tam sekoja pievienošanās Igaunijas Korporāciju Apvienībai 1930. gadā.

Kad Tallinā atvēra Tallinas Tehnisko augstskolu un Tērbatā mācījusies tehniskās fakultātes studenti pārgāja uz to, 1936. gadā Tallinā nodibināja Fraternitas Liviensis nodaļu. Par nožēlu 1940. gadā Igaunijā aizliedza korporāciju darbību. Īpašumus noslēpa filistri savās mājās vai nodeva glabāšanā muzejos. Frater liviensistu (tā kā visu citu Igaunijas studentu organizāciju biedru) aktīva darbība varēja turpināties tikai trimdā vai slepeni Igaunijā. 50 gadus bijušie studenti Igaunijā un ārzemēs glabāja Fraternitas Liviensis tradīcijas, lai 1988. gadā tās nodotu jaunajiem studentiem Tērbatā, kuri velējās atjaunot korporācijas darbību. 1988. gada 29. decembrī Tērbatā notika korporācijas darbības atjaunošanas sapulce un pusgadu vēlāk (1989. gada 6. maijā) atjaunoja darbību arī Tallinā).

Korporācija pēc būtības ir slēgta organizācija un koncentrējas galvenokārt uz saviem biedriem. Iknedēļas jauno biedru attīstīšanai paredzētās kolēģijas sēdes, kopīgie disputi starp dažādu profesiju studentiem un filistriem, savstarpēja garīga un morāla atbalsta sniegšana ir korporācijas galvenie darbības veidi.  Korporācijas mērķi šodien ir tie paši, kas 1918. gadā – veidot no jaunajiem studentiem pilnvērtīgus, centīgus un labus vīriešus un pilsoņus. Šādas darbības rezultāts ir biedri, kas būtu sabiedriski aktīvi zinātnieki, kultūras cilvēki, valstsvīri kā arī biznesmeņi. Tas arī ir frater liviensistu lielākais devums kā Igaunijas valsts un sabiedrības attīstībā tā arī visas pasaules merogā.