skip to content


[see menüüpunkt kaob siit tegelikult arenduse käigus ära]


LT, FI, DE, EN kusagil lehekülje päises või jaluses, mis avanevad vajutamisel avalehe pühisektsiooni lehel (ja kontaktandmetega).


Läti keeles:


studentu korporācija Fraternitas Liviensis

28.01.1918

Moto – Brālība, Godīgums, Cītība


Korporācija Fraternitas Liviensis ir igauņu tautības studentus apvienojoša organizācija, apvienojot tajā dažāda vecuma studentus un filistrus. Korporācijā studenti ir koncentrējušies aktīvajos konventos, atbilstoši Tērbatā vai Tallinā. Pēc studiju beigšanas biedrus apvieno filistru kopībā.   Korporācija Fraternitas Liviensis ir ar uz visu mūžu biedra organizācija.

Uz šodienu korporācijā Fraternitas Liviensis ir apmēram 200 biedru no visas pasaules. Galvenā un visaktīvākā darbība notiek Igaunijā, bet filistru kopības darbojas arī ASV un Kanādā. Frater liviensiem ir savas konventa mītnes Tērbatā Jēkabakalnā un Tallinā Kadriorgā. Korporācijā ir aktīva jaunu studentu attīstīšana, organizējot kā akadēmiskus, tā arī parastus sabiedriskos pasākumus. Ir cieša sadarbība ar citām studentu organizācijām Igaunijā kā arī ar studentu organizācijām kaimiņzemēs: 1935 gadā noslēdza sadraudzības līgumu ar Helsinkos darbojošos studentu organizāciju Keskisuomalainen Osakunta, 1993. gadā noslēdza karteļa līgumu ar Rīgā darbojošos Korporāciju Fraternitas Livonica un 1995. gadā ar Jelgavā (Latvija) darbojošos Korporāciju Ventonia.

Fraternitas Liviensis dibināja 1918. gadā septiņi farmācijas fakultātes studenti un divdesmit gadu laikā tās biedru skaits izauga apmēram līdz 300, šādi kļūstot par vērā ņemamu un savdabīgāko organizāciju starp citām tā laika korporācijām. Par mērķi bija vispirmām kārtām apvienot savas specialitātes (farmācijas) studentus un attīstīt ar turpmākajiem kolēģiem ciešas attiecības korporatīvā formā.  Samērā ātri noskaidrojās, ka šāda vienas profesijas organizācija nespēj pienācīgi augt, uz biedra statusu pretendēja arī studenti no citām fakultātēm. Tā 1925. gadā Fraternitas Liviensis pārveidoja par vispārēju, t.i. par biedriem pieņēma arī citu fakultāšu studentus. Tam sekoja pievienošanās Igaunijas Korporāciju Apvienībai 1930. gadā.

Kad Tallinā atvēra Tallinas Tehnisko augstskolu un Tērbatā mācījusies tehniskās fakultātes studenti pārgāja uz to, 1936. gadā Tallinā nodibināja Fraternitas Liviensis nodaļu. Par nožēlu 1940. gadā Igaunijā aizliedza korporāciju darbību. Īpašumus noslēpa filistri savās mājās vai nodeva glabāšanā muzejos. Frater liviensistu (tā kā visu citu Igaunijas studentu organizāciju biedru) aktīva darbība varēja turpināties tikai trimdā vai slepeni Igaunijā. 50 gadus bijušie studenti Igaunijā un ārzemēs glabāja Fraternitas Liviensis tradīcijas, lai 1988. gadā tās nodotu jaunajiem studentiem Tērbatā, kuri velējās atjaunot korporācijas darbību. 1988. gada 29. decembrī Tērbatā notika korporācijas darbības atjaunošanas sapulce un pusgadu vēlāk (1989. gada 6. maijā) atjaunoja darbību arī Tallinā).

Korporācija pēc būtības ir slēgta organizācija un koncentrējas galvenokārt uz saviem biedriem. Iknedēļas jauno biedru attīstīšanai paredzētās kolēģijas sēdes, kopīgie disputi starp dažādu profesiju studentiem un filistriem, savstarpēja garīga un morāla atbalsta sniegšana ir korporācijas galvenie darbības veidi.  Korporācijas mērķi šodien ir tie paši, kas 1918. gadā – veidot no jaunajiem studentiem pilnvērtīgus, centīgus un labus vīriešus un pilsoņus. Šādas darbības rezultāts ir biedri, kas būtu sabiedriski aktīvi zinātnieki, kultūras cilvēki, valstsvīri kā arī biznesmeņi. Tas arī ir frater liviensistu lielākais devums kā Igaunijas valsts un sabiedrības attīstībā tā arī visas pasaules merogā.


Soome keeles:


Veljeskunta Fraternitas Liviensis

Perustettu 28.01.1918

Lipukiri – vendlus, ausus, hoolsus [tõlkida]


Korporaatio Fraternitas Liviensis on virolaissyntyisiä akateemisia miehiä yhdistävä järjestö, jonka jäseninä on opiskelijoita ja valmistuneita kaikista ikäluokista. Korporaatiolla on osastot Tartossa ja Tallinnassa. Opiskeluajan jälkeen jäseniä yhdistää seniorikunta. Korporaatio Fraternitas Liviensis on elinkautisen jäsenyyden periaatteelle rakennettu järjestö.

Korporaatio Fraternitas Liviensiksen jäseninä on nykyään noin 200 virolaismiestä ympäri maailman. Pääasiallinen ja aktiivinen toiminta tapahtuu Virossa, mutta seniorikunta toimii myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Frater liviensiksillä on osakuntatalot Tartossa Jakobin mäellä ja Tallinnassa Kadriorgissa. Korporaatio toimii aktiivisesti nuorten opiskelijoiden kehittäjänä sekä akateemisten että sosiaalisten tapahtumien järjestäjänä. Meillä on tiivis yhteistyö toisten ylioppilasjärjestöjen kanssa sekä Virossa että naapurimaissa. Vuonna 1935 solmittiin ystävyyssopimus Helsingin yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan, 1993 Latvian yliopiston korporaatio Fraternitas Livonican ja 1995 jelgavalaisen Latvian maatalousyliopiston korporaatio Ventonian kanssa.

Fraternitas Liviensis perustettiin vuonna 1918 Tartossa seitsemän farmasian opiskelijan toimesta ja kahdessakymmenessä vuodessa se kasvoi noin 300 jäsentä yhdistäväksi järjestöksi, kehittyen vahvaksi ja omalaatuiseksi toisten tuonaikaisten korporaatioiden rinnalla. Päämääränä oli aluksi yhdistää oman alan (farmasian) opiskelijoita ja kehittää tulevien kollegojen kanssa läheisiä suhteita korporatiivisessa mielessä. Pian tuli selväksi, että vain yhden alan opiskelijoita yhdistävä järjestö ei pysty kasvamaan tarpeeksi. Jäseniä haluttiin myös muista tiedekunnista. Näin ollen alettiin vuodesta 1925 Fraternitas Liviensisen jäseneksi ottaa kaikkien alojen miesopiskelijoita. Sen jälkeen, vuonna 1930, liityimme Viron korporaatioiden liittoon.

Kun Tallinnaan perustettiin Tallinnan teknillinen yliopisto ja Tartossa opiskelleet teknisten alojen jäsenet siirtyivät sinne, perustettiin vuonna 1936 myös Tallinnaan Fraternitas Liviensiksen osasto. Valitettavasti vuonna 1940 korporaatioiden toiminta kiellettiin Virossa. Järjestön omaisuus piilotettiin senioreiden koteihin tai annettiin museoihin säilytettäväksi. Frater liviensisten (kuten kaikkien muidenkin virolaisten opiskelijajärjestöjen) aktiivista toimintaa piti jatkaa maanpaossa ja salaa Virossa. Entiset opiskelijat pitivät Virossa ja ulkomailla Fraternitas Liviensiksen perinteitä elossa 50 vuotta kunnes vuonna 1988 niitä voitiin jälleen Tartossa opettaa niille nuorille opiskelijoille, jotka halusivat aloittaa korporaation toiminnan uudestaan. 29. joulukuuta 1988 perustettiin korporaatio uudelleen Tartossa ja puoli vuotta myöhemmin, 6. toukokuuta myös Tallinnassa.

Korporaatio on luonteeltaan suljettu järjestö ja keskittyy ennen kaikkea jäseniinsä. Sen vuoksi sen toiminta ei ole yhteiskunnassa näkyvä. Jokaviikkoiset kokoontumiset nuorten jäsenten kehittämiseksi, yhteiset keskustelut eri alojen opiskelijoiden ja seniorien välillä, toistensa henkinen ja moraalinen tukeminen on korporaation päällimmäistä toimintaa. Korporaation päämäärä  on nykyään sama kuin mitä se oli vuonna 1918 – kehittää nuorista ylioppilaista täysiarvoisia, eteenpäinpyrkiviä hyviä miehiä ja kansalaisia. Sellaisen toiminnan tuloksena on jäsenet, jotka ovat yhteiskunnassa aktiivisia tiedemiehiä, kulttuuri-ihmisiä, päättäjiä ja liikemiehiä. Tämä on frater liviensisten suurin panos sekä Viron valtion ja yhteiskunnan että koko maailman kehitykseen.


Saksa keeles:


Liefländische Brüderschaft

Gegründet 28.01.1918

Wahlspruch – Brüderschaft, Ehrlichkeit, Fleiss


Die Korporatsioon Fraternitas Liviensis ist ein estnisches farbentragendes und schlagendes Studentencorps, das seine studentischen und studierten Mitglieder nach dem Lebensbundprinzip vereint. Die Aktivitas der Fraternitas Liviensis übt ihre Tätigkeit in zwei Conventen und Städten aus – die im Jahre 1918 in der estnischen Universitätsstadt Tartu (dt. Dorpat) gestiftete Verbindung hat einen Zweig-Convent auch in der Hauptstadt Tallinn (dt. Reval). Nach dem Ende des Studiums wird die Verbundenheit mit der Verbindung im Altherrenverband fortgesetzt.

Zu den Mitgliedern der Fraternitas Liviensis zählen heute weltweit beinahe 200 Männer estnischer Abstammung. Die wesentlichste aktive Tätigkeit der Korporation wird in Estland ausgeführt, Altherrenvereine agieren aber auch in Kanada und in den USA. Das Conventshaus der Fraternitas Liviensis auf dem Jakobi-Berg in Tartu und das Conventsquartier im renommierten Staddteil Kadriorg (dt. Katharinenthal) in Tallinn bilden Mittelpunkte für alle Fratres. Aufgabe und Zweck der Fraternitas Liviensis liegen in der aktiven Förderung der Studenten, des akademischen und geselligen Lebens. Enge Zusammenarbeit besteht mit anderen akademischen Studenten- und Damenverbindungen in Estland und studentischen Verbindungen in Nachbarländern. Im Jahre 1935 wurde der Freundschaftsvertrag mit der finnischen Landsmannschaft Keskisuomalainen Osakunta aus Helsinki unterzeichnet, die Kartellverträge mit den lettischen Korporationen Fraternitas Livonica (Riga) und Ventonia (Jelgava, dt. Mitau) stammen aus 1993 bzw. 1995.

Die Stifter der Fraternitas Liviensis waren im Jahre 1918 sieben Studenten der Pharmazie, im Laufe von zwanzig Jahren wuchs die Verbindung zu einer bedeutenden, neben anderen estnischen Korporationen jedoch sein eigenes Gepräge verwahrenden Organisation mit 300 Mitgliedern. Der anfängliche Verbindungszweck – als Fachverbindung der angehenden Pharmazeuten und künftigen Kollegen im farbenstudentischem Umfeld zu wirken, erwies sich bald als unausreichend. Da die Mitgliederzahl sich nicht genügend erhöhte, die Zahl der Interessenten aus anderen Fakultäten aber zunahm, stand Fraternitas Liviensis ab 1925 allen Fachrichtungen offen. Im Jahre 1930 erfolgte anschließend die Aufnahme der Fraternitas Liviensis in den Verband Estnischer Corps (estn. Eesti Korporatsioonide Liit) – in die Dachorganisation estnischer Studentenverbindungen.

Als 1936 in Tallinn auf Basis der in die Hauptstadt übersiedelten Technischen Fakultät der Universität Tartu nun das Technische Institut, das zwei Jahre später in Technische Universität umgestaltet wurde, gegründet worden war, zogen die Studenten der technischen Fachrichtungen aus Tartu nach Tallinn. Schon 1936 hat man in Tallinn auch den Zweig-Convent der Fraternitas Liviensis gegründet.

Im Jahre 1940, nach der Annektierung der unabhängigen Republik Estland durch die Sowjetunion, hat man die Tätigkeit aller studentischen Organisationen verboten. Das Eigentum der Fraternitas Liviensis wurde bei Alten Herren versteckt oder in Museen deponiert. Die Tätigkeit der Fraternitas Liviensis musste im Exil oder verborgen vor den Behörden in der Heimat fortgesetzt werden. 50 Jahre lang haben die ehemaligen Tartuer Studenten im Ausland und in der Heimat die Tradition der Fraternitas Liviensis wachgehalten, um diese 1988 – am Vorabend der Wiedererlangung der Unabhängigkeit der Republik Estland – den jungen Studenten in Tartu, welche die Fraternitas Liviensis neustiften wollten, weiterzugeben. Der Neustiftungsconvent in Tartu wurde am 29. Dezember 1988 abgehalten, ein halbes Jahr später – am 6. Mai 1989 wurde auch der Zweig-Convent in Tallinn neugegründet.

Die Korporationen in Estland sind vor allem auf die Verbundenheit der eigenen Mitglieder bedacht und haben traditionsgemäß keine politischen oder gesellschaftlichen Ansprüche nach außen, womit auch die Verschlossenheit der Verbindungen der Außenwelt und den Außenstehenden gegenüber zu erklären ist. Zu den wesentlichsten Zielen der Verbindung gehören die gegenseitige Förderung und Unterstützung der Mitglieder, gemeinsame Unternehmungen und Veranstaltungen der Mitglieder zum Erfahrungsaustausch zwischen Generationen und Fachrichtungen und die Förderung des Nachwuchses. Aufgabe und Zweck der Verbindung sind dieselben wie zuvor: die Erziehung der Mitglieder zu vollwertigen, weiterstrebenden und verantwortungsbewussten Bürgern und Akademikern, die in der Gesellschaft eine aktive und führende Rolle in allen Lebensbereichen – als Wissenschaftler, Politiker, Unternehmer etc. – einnehmen können. Das wäre der größte Beitrag der Fraternitas Liviensis zur Förderung des estnischen Staates und der estnischen Gesellschaft.


Inglise keeles:


Fraternitas Liviensis

Established 28.01.1918

Device – Brotherhood, Honesty, Diligence


Fraternitas Liviensis Fraternity is an organization of male students of Estonian origin uniting students and alumni of all ages. The students in Fraternitas Liviensis are concentrated in active fraternities in Tartu and Tallinn. After graduation, the members stay connected through the alumni association. Fraternitas Liviensis Fraternity is an organization based on lifelong membership.

Today, the members of Fraternitas Liviensis Fraternity are approximately 200 Estonian men around the world. An essential part of its activities is carried out in Estonia, but alumni association chapters operate in USA and Canada as well. The members of Fraternitas Liviensis have fraternity houses in Tartu on Jakobi hill and in Tallinn in Kadriorg. The fraternity works actively towards the development of young students by organizing both academic and social events. Cooperation with other student organizations in Estonia and in adjacent countries is close: in 1935, a treaty of friendship was concluded with a student organization Keskisuomalainen Osakunta in Helsinki and a cartel agreement was concluded with Fraternitas Livonica Fraternity in Riga in 1993 and with Ventonia Fraternity in Jelgava (Latvia) in 1996.

Fraternitas Liviensis was founded in 1918 by seven pharmacy students, and in twenty years it grew to an organization of approximately 300 members – a considerable and distinctive one beside the other fraternities of the time. In the beginning, the purpose was to bring together students in the same specialty area (pharmaceutical science) and to develop relations with future colleagues in a corporate form. Soon enough, it became clear that a specialty-centered organization cannot grow enough, membership applicants were from other departments as well. As a result, in 1925, male students of all specialties were allowed to become members of Fraternitas Liviensis. This was followed by the affiliation with the Union of Estonian Student Fraternities in 1930.

After the Tallinn University of Technology was opened in Tallinn and the students of the Department of Engineering who studied in Tartu went to study there, the department of Fraternitas Liviensis was established in Tallinn in 1936. Unfortunately, in 1940, fraternities were banned in Estonia. The assets were hidden in the homes of alumni or given to museums for safekeeping. The members of Fraternitas Liviensis (as well as the members of other Estonian student organizations) had to continue their activities in exile or secretly in Estonia. For 50 years, the former students in Estonia and abroad kept the traditions of Fraternitas Liviensis so that in 1988, they could be passed on to the young students in Tartu who wanted to restore the activities of the fraternity. On 29 December 1988, an establishment meeting was held in Tartu and half a year later (6 May 1989), the fraternity was restored also in Tallinn.

The fraternity, by its nature, is a closed organization which above all focuses on its members. Weekly colleges for the development of young members, mutual discussions between the students and alumni of different specialties, the provision of mental and moral support to each other are the fraternity’s main activities. The purpose of the fraternity today is the same as it was in 1918 – to help young students to become valuable, ambitious, and good men and citizens. As a result of these activities, we have members who are active researchers, active people in culture, rulers of the country and also businessmen in our society. This is the greatest contribution of the members of Fraternitas Liviensis to the development of Estonia and its society and also worldwide.